KVKK Bilgi Sayfası

KVKK

KVKK Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca muhatap, üye, bağışçı, program ortağı ve/veya dernek çalışanı/yöneticisi sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen Dış Ticarete Yön Verenler Derneği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;
· Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
· Doğru ve gerektiğinde güncel
· Belirli, açık ve meşru amaçlar için
· İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
· İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde Dış Ticarete Yön Verenler Derneği tarafından aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.
Dernek faaliyetleri;
· Ortak proje ve programlar yapmak
· Dış ticaretin geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
· Dış ticaretimizde yaşanan sorunları belirlemek, bunları üyeler ile paylaşıp sorunun çözümüne ilişkin çalışmalar yapmak
· Eğitim, seminer ve konferanslar düzenlemek,
· Dış ticaret verilerini düzenli olarak takip etmek, rapor tutmak ve bunları dernek üyeleri ve ilgili merciiler ile paylaşarak dış ticaretimizi    geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak,
· Uluslararası faaliyetlerde bulunmak, amaçlarımız doğrultusunda yurtdışında bulunan dernek veya kuruluşlara üye olmak ve ortak çalışmalar yapmak,
· Faaliyetlere ait iletişimi sağlamak ve yürütmek

Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Dış Ticarete yön Verenler Derneği’nin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (program ortağı, işbirliği yapılan kurum, tedarikçi, bağışçı, dernek yöneticileri/çalışanlarına aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Dış Ticarete Yön Verenler Derneği tarafından
· Dış Ticarete Yön Verenler Derneği Web Siteleri İletişim Formları
· DERBİS sistemine üyelik kaydı oluşturulması ve farklı hukuki sebeplere dayanarak Dış Ticarete Yön Verenler Derneği’nin faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel Veri Sahibinin Hakları KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili  Dış Ticarete Yön Verenler Derneği’ne yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Dış Ticarete Yön Verenler Derneği merkezine ulaştırmanız gerekmektedir.

Bize Ulaşın